PRZECHOWALNIA

PRZECHOWANIA OPON

SEZON 2022/2023

 

 W przypadku nie odebrania depozytu w danym sezonie, klient będzie zobowiązany do zapłaty za kolejny sezon zgodnie z poniższym cennikiem i regulaminem.

Prosimy o systematyczne regulowanie opłat. 

 

Opony komplet (sztuk 4)

Do 16”

110zł

Opony komplet (sztuk 4)

17”

120zł

Opony komplet (sztuk 4)

18”

130zł

Opony komplet (sztuk 4)

19”

140zł

 

 

 

Całe koła (sztuk 4)

Do 16”

130zł

Całe koła (sztuk 4)

17”

150zł

Całe koła (sztuk 4)

18”

170zł

Całe koła (sztuk 4)

19”

190zł

*cennik dotyczy sezonu 2021/2022

 

 

REGULAMIN PRZECHOWALNI OPON

MOTO-PRZEM

 

§1

Informacje ogólne:

Przyjmowanie i wydawanie opon i koł odbywa się w dniach i godzinach pracy serwisu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Aktualne godziny pracy serwisu znajdują się na naszej stronie internetowej www.motoprzem.pl.

 

§2

Przechowalnia świadczy następujące usługi:

Przechowywanie opon lub całych kół w pomieszczeniu magazynowym.

 

§3

Przyjęcie opon lub kół:

Przyjmowanie opon lub kół odbywa się w godzinach i dniach pracy serwisu.

Warunkiem przyjęcia opon lub kół do przechowania jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym regulaminem oraz jego podpisanie.

Przechowalnia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i sposobu przechowywania rzeczy oddanych na przechowanie, bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie klienta, jeżeli jest to niezbędne dla ich ochrony przed utratą i uszkodzeniem.

 

§4

Odbiór opon lub kół:

Odbiór opon lub kół odbywa się w godzinach i dniach pracy serwisu. Opony lub koła, które nie zostaną odebrane po sezonie zostaną obciążone opłatą zgodną z cennikiem obowiązującym w danym sezonie.

Opony lub koła ma prawo odebrać osoba trzecia, jest ona zobowiązana okazać odpowiednie upoważnienie uprawniające ją do odbioru.

 

§5

Cennik i Płatności:

Opłatę pobiera się z góry za sezon zimowy od października do kwietnia oraz za sezon letni od maja do września w momencie przyjęcia opon lub kół. Aktualny cennik za znajduję się na stronie www.motoprzem.pl w zakładce „przechowalnia”.

 

§6

Odpowiedzialność:

Przechowalnia nie ponosi odpowiedzialności za straty oraz uszkodzenia opon lub kół z wyjątkiem sytuacji spowodowanych bezpośrednio przez zaniedbanie. Klient zwalnia serwis z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej za wydanie przechowywanych opon osobom trzecim za zwrotem oryginału pokwitowania depozytowego.

 

§7

Klient:

Klient oddający opony lub koła do przechowania oświadcza, że nie pochodzą one z kradzieży ani innego nielegalnego źródła. Klient podpisując druk przyjęcia potwierdza, że jest prawnym właścicielem opon lub kół, bądź jest osobą upoważnioną w imieniu prawowitego właściciela.

 

§8

Postanowienia końcowe:

Jeżeli po upływnie 6 miesięcy od daty zakończenia sezonu, opony lub koła nie zostały odebrane ani opłacone na następny sezon a serwis nie jest w stanie skontaktować się z klientem przechowalnia uznaje opony lub koła za porzucone i staje się ich pełnoprawnym właścicielem. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw. Wszelkie spory mogące wynikać w związku ze stosowaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwe dla siedziby firmy Moto-Przem sądy powszechne.

Script logo
35628